O NAMA

FLAG Škoji je u potpunosti otočni FLAG koji obuhvaća sve JLS otoka Hvara, Visa i Šolte. Na navedenom području inicijativa za provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD pristup) započela je 2011. kada je osnovan LAG Hvar, kasnije LAG Škoji, organizacija koja je svoje operativne kapacitete razvila kroz Mjeru 202 pretpristupnog EU programa IPARD, a trenutno se nastavlja razvijati kroz Mjeru 19 Programa ruralnog razvoja RH .

Obzirom da cjelokupno područje otoka Hvara, Visa i Šolte karakterizira upravo njegova maritimnost koja se očituje u  ribarstvu, akvakulturi, turizmu i bogatoj  maritimnoj baštini, LAG Škoji je u prosincu 2015., a sukladno Partnerskom sporazumu Republike Hrvatske i Europske komisije pokrenuo inicijativu za osnivanje FLAG-a Škoji na identičnom području obuhvata što su prihvatile sve JLS.

Kroz proces konzultacija s ključnim dionicima iz javnog sektora te sektora ribarstva,  akvakulture i neprofitnih organizacija iz područja zaštite okoliša, socijalnog uključivanja i maritimne baštine tijekom prve polovine 2016. godine formirana je inicijativa za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice koja je na osnivačkoj skupštini 17. lipnja 2016. i formalizirana kao FLAG Škoji. LAG Škoji pružio je tehničku pomoć i potporu u cjelokupnom procesu formiranja i formaliziranja inicijative.

FLAG ŠKOJI od 1.1.2017. do 31.5.2017. korisnik je Mjere III.1. „Pripremne potpore“ unutar koje je dodijeljeno 700.000,00 kn iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Lokalna akcijske skupine u ribarstvu (FLAG Fisheries Local Action Group) predstavlja partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) i provedbe projekata sukladno LEADER/CLLD metodologiji pri  čemu koristi  alokaciju Europskog  fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Predsjednik Skupštine FLAG-a Škoji: Ivo Duboković

Voditeljica FLAG-a Škoji: Adela Duboković

Koordinatorica aktivnosti FLAG-a Škoji: Manuela Antičević

Stručne suradnice FLAG-a Škoji: Pamela Tanjić i Antonia Ruić