ŠTO JE TO FLAG?

Lokalna akcijske skupine u ribarstvu (FLAG Fisheries Local Action Group) predstavljaju partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) i provedbe projekata sukladno LEADER/CLLD metodologiji pri  čemu koristi  alokaciju Europskog  fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Provedba održivog razvoja ribarstvenih područja kroz pristup lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (CLLD) doprinijeti će provedbi strategije Europa 2020., promicanje socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva, stvaranju radnih mjesta i jačanju inovacija na lokalnoj razini te provedbi ZRP-a. Potpora EFPR-a u sklopu održivog razvoja ribarstvenih područja doprinijeti će postizanju posebnih ciljeva u sklopu prioriteta Unije 4: Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije. Cilj održivog razvoja ribarstvenih područja u razdoblje 2014.-2020. će se postići kroz provedbu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (LRS). Održivim razvojem ribarstvenih područja upravljat će lokalne akcijske skupine koje su određene kao Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi).

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo doprinosi promicanju konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, potiče provedbu Zajedničke ribarstvene politike, promiče uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj ribarstvenih područja i područja u akvakulturi te potiče razvoj i provedbu Integrirane pomorske politike na način koji nadopunjuje kohezijsku politiku i Zajedničku ribarstvenu politiku.

ZADATAK FLAGA JE DA IDENTIFICIRA RAZVOJNE CILJEVE SVOG PODRUČJA, IZRADI  LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU TE PUTEM JAVNOG POZIVA, TEMELJEM DODJELJENE MU ALOKACIJE FINANCIRA PROJEKTE IZ PODRUČJA SVOG OBUHVATA KOJI DOPRINOSE JEDNOM ILI VIŠE OD SLJEDEĆIH CILJEVA:

  1. Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim područjima uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku baštinu
  2. Jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju  lokalnim  ribarstvenim resursima i pomorskim aktivnostima
  3. Poticanje diverzifikacije zanimanja, cjeloživotno učenje, stvaranje novih radnih mjesta u ribarstvenim područjima
  4. Jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim područjima
  5. Dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture