LEADER / CLLD

Što znače skraćenice LEADER I CLLD?

Skraćenica LEADER dolazi iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développementde l’Économie Rurale” što prevodimo kao “veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.”  Skraćenica CLLD dolazi od engleskog izraza „Community Led Local Development“ što prevodimo kao „lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“.

Što LEADER I CLLD znače u praksi?

LEADER /CLLD predstavljaju  princip provedbe mjera politike EU kojim se mobiliziraju dionici određenih područja,predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora, da zajednički izrade i provedu Lokalnu razvojnu strategiju -specifičnu i primjenjivu upravo za njihovo područje. Inicijalno, provedba metode u EU započela je 1991. godine kao eksperimentalna inicijativa usmjerena održivom razvoju gospodarski, kulturološki i povijesno povezanih regija koja jevremenom evoluirala u kompleksnu metodologiju decentralizirane raspodjele sredstava iz EU fondova, a koja se  u programskom razdoblju 2007-2013 započela provoditi putem lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, FLAG-ova, potičući održivi razvoj područja koja ovise o ribarstvu.

Provedba LEADER/CLLD mjere u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj provedba LEADER pristupa započela je uz pomoć predpristupnog fonda IPARD,  Mjeru 202, kada su tijekom  2013. godine akreditirane prve lokalne akcijske grupe  (LAG-ovi) koje su pripremane da u programskom razdoblju 2014.-2020. provode LEADER/CLLD mjeru uokviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH.  Partnerskim sporazumom Republike Hrvatske i Europske komisije 2014.-2020. predviđena je tijesna suradnja LAG-ova i FLAG-ova,  te se od LAG-ova  koji su imali iskustvo u provedbi LEADER/CLLD mjere očekivalo da pruže tehničku i logističku pomoć i potpora u osnivanju FLAG-ova koji će provoditi LEADER/CLLD mjeru kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Putem Mjere III.1 FLAG-ovima je omogućena izrada lokalnih razvojnih strategija, izrada studija ribarstvenih područja, osposbljavanje članova, zaposlenika i članova FLAG-a, animiranje dionika, provedba pilot projekta tetekući troškovi rada.
ZADATAK  FLAG-ova tijekom  korištenja pripremne  potpore bio je da identificira razvojneciljeve svog područja obuhvata koji će doprinijeti jednom od sljedećih ciljeva: 
-
Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim područjima uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku baštinu
- Jačanjeuloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima i pomorskim aktivnostimao
- Poticanjediverzifikacije zanimanja, cjeloživotno učenje, stvaranje novih radnih mjesta uribarstvenim područjimao 
- Jačanjei iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim područjimao
- Dodavanjevrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanjeinovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture
- U programskom razdoblju 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj akreditirana su54 LAG-a i 14 FLAG-ova.

PROVEDBA LEADERA/CLLD MJERE NA PODRUČJU  FLAG-u ŠKOJI

Na području obuhvata FLAG-a Škoji (arhipelag otoka Hvara,Visa i Šolte) od 2011. godine djeluje LAG Škoji (link na stranicu)
Za vrijeme provedbe LEADER mjere u pretpristupnomrazdoblju IPARD u rad LAG-a, proces izrade LRS 2012.-2014. i provedbe Mjere 202 aktivno su bili uključeni i predstavnici sektora ribarstva.
29. prosinca 2015. LAG Škoji na sjednici Skupštine donosiodluku o su-osnivanju FLAG-a Škoji.
U prvoj polovini 2016. godine odluku o su-osnivanjuLokalne akcijske supine u ribarstvu donose i gradovi Hvar, Stari Grad, Vis iKomiža, općine Jelsa, Šolta i Sućuraj te niz dionika iz javnog i privatnogsektora. 

Osnivačka Skupština održana je 17. lipnja 2016. godine, aLAG Škoji pružio je tehničku podršku mladoj organizaciji u podnošenju Zahtjevaza potporu iz Mjere III.1. „Pripremna potpora“  te je Zahtjev predan 15. rujna 2016. Ugovoromod dodjeli sredstava 15. prosinca 2017. FLAG-u Škoji odobrena je maksimalna potpora od 700.000,00 kn, koja jenaknadno uvećana za dodatnih 70.000,00 HRK za administrativne  troškove poslovanja organizacije. 

Izrađena lokalna razvojna strategija pozitivno jeocijenjena te je FLAG-u Škoji dodijeljeno ukupno 13.584.600,00 HRK od čega10.188.450,00  HRK za provedbu operacija i3.396.150,00 HRK za prihvatljive tekuće troškove i troškove vođenja  sukladno odobrenoj Lokalnoj razvojnojstrategiji u ribarstvu. (LINK)