FLAG Škoji

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Škoji djeluje na području arhipelaga otoka Hvara Visa i Šolte gdje ribarstvo i akvakultura predstavljaju tradicionalno važne gospodarske grane, a bogato maritimno nasljeđe je važan dio svakodnevnog društvenog ikulturnog života pri čemu je i važna sastavnica turističke ponude cjelokupog područja. 

Kako bi adekvatno valorizirali ribarstvo, akvakulturu, prirodnu i kulturnu baštinu, znanja i vještine vezane za ribarstvo te potaknuli njihov daljnji razvoj, gradovi Hvar, Vis, Stari Grad i Komiža te općine Jelsa, Sućuraj i Šolta, predstavnici gospodarskog sektora ribarstva i lokalnih  udruga dana 17. lipnja 2016. godine osnivaju Lokalnu akcijsku skupinu u ribarstvu Škoji, skraćeno FLAG Škoji.  

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (eng. FLAG Fisheries Local Action Group) predstavlja partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) i provedbe projekata sukladno LEADER/CLLD metodologiji pri čemu koristi  alokaciju Europskog  fonda za pomorstvo i ribarstvo.

7 jedinica lokalne samouprave

Sukladno Partnerskom sporazumu Republike Hrvatske i Europske komisije 2014.-2020 LAG Škoji, koji je imao bogato iskustvo u provedbi LEADER/CLLD mjere, pružio je  stručnu i tehničku pomoć upostupku osnivanja i akreditiranja FLAG-a Škoji. FLAG ŠKOJI je od1.1.2017. do 31.12.2017. korisnik Mjere III.1. „Pripremne potpore“ unutar koje je dodijeljeno 770.000,00 HRK iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

474,63

četvornih kilometara

16.237

stanovnika

3

otoka

7

jedninica lokalne samouprave

29. prosinca 2017. FLAG Škoji zaprima Odluku o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu kojom je FLAG-u Škoji dodijeljeno ukupno 13.584.600,00 HRK od kojih je 10.188.450,00 HRK namijenjeno za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera, a 3.396.150,00 HRK za prihvatljive troškove i troškove vođenja sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu.  

Predsjednik Skupštine FLAG-a Škoji: Tonči Božanić

Voditeljica FLAG-a Škoji: Adela Duboković

Programska voditeljica: Manuela Antičević

Voditeljica operativnih procesa: Ivana Pozaić

Administratorica – projektna analitičarka: Darija Grgić