Lokalna razvojna strategija u ribarstvu

VAŽEĆA LOKALNA STRATEGIJA

Lokalna razvojna   strategija u ribarstvu FLAG-a Škoji  V7_I3_2022 za razdoblje 2014.-2020. usvojena je na sjednici Skupštine FLAG-a Škoji održanoj 30.08. 2022. Izmjena je odobrena od  strane Ministarstva poljopirvrede, Uprave ribarstva,  23. rujna 2022.,   Odlukom o odobrenju izmjena Lokalne razvojne strategije u ribarstvu KLASA 406-01/17-01/64 URBROJ 525-12/744-22-50.  Ova verzija predstavlja drugu samoinicijativnu izmjenu LRSR FLAG-a Škoji. u programskom razdoblju 2014.-2020.

preuzimanje
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu_v7_I3_2022
PRETHODNA VERZIJA

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Škoji   V 6_I2_2021 za razdoblje 2014.-2020.,  usvojena je na sjednici Skupštine FLAG-a Škoji 06. srpnja 2021. godine. Izmjena je odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, 06. kolovoza 2021.,  Odlukom o odobrenju izmjena Lokalne razvojne strategije u ribarstvu KLASA 406-01/17-01/64 URBROJ 525-13/1273-21-3.  Ova verzija predstavlja prvu samoinicijativnu izmjenu LRSR FLAG-a Škoji u programskom razdoblju 2014.-2020.

preuzimanje
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu_V6_I2_2021
PRETHODNA VERZIJA

Podsjećamo, prvotna  Lokalna razvojna strategija u ribarstvu  FLAG-a Škoji izrađena je tijekom 2017. godine u sklopu provedbe Mjere III.1 „Pripremna potpora“ te je odobrena 29. 12. 2017.  Odlukom o odobrenju lokalne razvojne strategije u ribarstvu u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. KLASA 406-01/17-01/64 URBROJ 525-13/1539-17-4, a  njen konačni tekst odobren  je nakon provedenog postupka  usklađenja s Odlukom odjelomičnom prihvaćanju prigovora 12. lipnja 2019.  Odlukomo izmjeni odluke o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu KLASA 406-01/17-01/64 URBROJ 525-13/1724-19-17  te provedenog  postupku usklađenja s regulatornim okvirom provedbe Mjere III.2 /III.3 Odlukom oodobrenju izmjena u okviru mjere III.2/III.3 Provedba lokalnih razvojnih strategijau ribarstvu KLASA 406-01/17-01/64 URBROJ 525-13/1724-19-18 od 12. lipnja 2019.

Odobrena  lokalna razvojna strategija FLAG-a Škoji  2014-2020