Lokalna razvojna strategija u ribarstvu

Programsko razdoblje 2021.-2027.

VAŽEĆA LOKALNA STRATEGIJA
2023
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG a Škoji za programsko razdoblje 2021 2027.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014-2020 (V8_I4_2023) usvojena je na sjednici Skupštine FLAG-a Škoji 28. ožujka 2023. godine. Izmjena je odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva Odlukom o odobrenju izmjena lokalne razvojne strategije u ribarstvu (KLASA: 406-01/17-01/64, URBROJ: 525-12/896-23-56). Ova verzija predstavlja treću samoinicijativnu izmjenu LRSR FLAG-a Škoji u programskom razdoblju 2014.-2020.

No items found.

Programsko razdoblje 2014.-2020.

PRETHODNA VERZIJA

2023

PRETHODNA VERZIJA

2023

PRETHODNA VERZIJA

2022

PRETHODNA VERZIJA

2021

PRETHODNA VERZIJA

2014