Mjera III.1.

Pripremna potpora Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Namjena
Potpora lokalnim inicijativama u izradi lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, tj. u pripremi za provedb ulokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

Tip operacije
- Akcije osposobljavanja za lokalne dionike;
- Studije predmetnih područja;
- Troškove povezane s izradom strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, uključujući konzultantske troškove i troškove povezane s     konzultacijama dionika u svrhu pripreme strategije;
- Administrativne troškove (troškove rada i osoblja) organizacije koja se prijavljuje za pripremnu pomoć tijekom faze pripreme;
- Potporu malim pilot-projektima.

Korisnici
Lokalne inicijative u ribarstvu – partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade lokalnerazvojne strategije u ribarstvu tog područja

Odobrena potpora
770.000,00 HRK

Razdoblje prihvatljivosti provedbe
Od 15.09.2016 do  31.12.2017. godine

Za provedbu aktivnosti i postizanje ciljeva Mjere 202LAG-u Škoji je dodijeljen maksimalan iznos potpore od 900.000,00 HRK za dvije godine provedbe.

Osnovi,opći i specifični ciljevi LEADER pristupa unutar MJERE 202 PREDPRISTUPNOG FONDAIPARD-a su :

Mjera III.2./ III.3.

Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu

Namjena
Potpora održivom razvoju ribarstvenih i akvakulturinih područja kroz lokalni razvoj podvodstvom zajednice

Tip operacije
- Provedba odobrenih lokalnih strategija razvoja u ribarstvu kroz ulaganja i aktivnosti za dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i     promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture, poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje učinaka klimatskih promjena, promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu te jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima i pomorskim aktivnostima;
- Tekući troškovi i animacija vezano uz provedbu lokalnih strategija razvoja u ribarstvu.

Korisnici
Lokalna zajednica, lokalne akcijske skupine uribarstvu (FLAG-ovi) 

Odobrena potpora
13.584.600,00 HRK

Razdoblje prihvatljivosti provedbe
Od14.06.2017. do 31.12.2023. godine