Pitanja i odgovori – Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena

Datum objave:
13.5.2020
Kategorija:
Vijest
Pitanja i odgovori – Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena
No items found.

Sukladno Poglavlju 9.7. FLAG Natječaja, sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Pitanja vezana za prijavu na Natječaj mogu se postaviti od dana objave Natječaja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.

S ciljem jednakog tretmana, FLAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

U nastavku donosimo pristigle upite i odgovore na njih, a iste ćemo ažurirati pravodobno sa svakim novim pristiglim upitom:

UPIT BROJ 1

Poštovani,

kao turistička zajednica koja uvijek nastoji promicati važnost očuvanja okoliša i zaštitu naše bogate prirode naišli smo na Vaš natječaj

http://www.flag-skoji.hr/uncategorized/natjecaj-za-mjeru-2-2-promicanje-zastite-okolisa-i-prirodne-bastine-u-podrucju-ribarstvaakvakulture-i-ublazavanje-klimatskih-promjena/ te nas zanima dali mi kao turistička zajednica možemo sudjelovati u istom te dali je potrebno biti član flag-a?

ODGOVOR BROJ 1

Poglavlje 3.1 Natječaja, u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu FLAG-a Škoji, definira sljedeće prihvatljive nositelje projekata u okviru Natječaja: jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Zbog svog specifičnog ustrojbenog oblika čije je djelovanje definirano Zakonom o turističkim zajednicama, a budući da iste nisu izrijekom navedene kao prihvatljivi korisnici, turističke zajednice u vidu ovog Natječaja nisu prihvatljive kao nositelji projekta niti projektni partneri.

Nadalje, u Natječaju stoji da nositelj projekta i projektni partneri moraju imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Škoji, ali samo članstvo u FLAG-u Škoji nije uvjet prihvatljivosti prijavitelja.

UPIT BROJ 2 

Poštovani, 
Grad kao jedinica lokalne samouprave planira prijaviti projekt na aktualni natječaj FLAG –a Škoji : Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 "Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena".

Projekt je zamišljen na način da se uredi tematska staza koja će predstaviti morski svijet te ukazati na važnost očuvanja morskog svijeta i prirodne baštine. Napraviti će se istraživanje i sukladno zabilježenim biološkim elementima, izraditi će se interpretacijski tekstovi koji će pratiti fotografije i video materijal. Navedeno će biti temelj za izradu interaktivne karte te za signalizaciju staze. Staza već postoji, duga  je 6 kilometara i relativno je uređena no jedan dio staze bi poboljšali tehnikom: Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge  i uz istu stazu postavili bi jedno odmorište (stol i klupe). Za aktivnost uređenja staze smo dobili usmeno odgovor struke kako je dovoljno samo izraditi troškovnik što je sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(NN112/2017, NN 34/2018 , NN 36/2019)Članak 2. St 1. T 5. i Članak 2. St2. T 6.u kojem stoji sljedeće

Članak 2.

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:

5. Pješačka staza

(2) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela

jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na

javnoj površini može se graditi:

6. Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda,

jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.).

Također, u Prilogu VII natječaja pod točkom 17. stoji Projektno-tehnička dokumentacija sa napomenom - ako je primjenjivo. 

Obzirom na sve navedeno molimo Vas lijepo za odgovor da li nam je za prijavu projekta na ovaj natječaj dovoljno imati samo troškovnik ili moramo naručiti izradu Izvedbenog /Idejnog projekta sa troškovnikom kako bi zadovoljili uvjete prihvatljivosti?

 

Hvala unaprijed i srdačan pozdrav,

 

ODGOVOR BROJ 2 

Poštovani

Prilog VII Popis dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu na Natječaj za Mjeru  2.2 „Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena iz LRS 2014. – 2020 .FLAG-a Škoji“ propisuje sljedeću obaveznu dokumentaciju:

Točka 15 propisuje dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu projekta, a kojom se dokazuje dozvola za ulaganje sukladno nacionalnoj regulativi,  te navodi sljedeće:

„Građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se ulaganje može provesti bez izdavanja građevinske dozvole, a u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, izdan od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja s oznakom pravomoćnosti ukoliko je primjenjivo“

Točka 17 propisuje projektno tehničku dokumentaciju koja se dostavlja prilikom prijave projekta, ovisno o vrsti ulaganja te navedena Točka nije vezana za dokaz prihvatljivosti građenja, već je relevantna za daljnje faze provedbe i kontrole projekta.

Točka 17 navodi sljedeće:
„Glavni projekt ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o Tipskom projektu ili Idejni projekt te troškovnik projektiranih radova – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanta, u skladu sa Zakonom o gradnji.

Pojašnjenja:
Glavni projekt ili Tipski projekt je potrebno dostaviti u slučaju ulaganja u građenje (izgradnja, rekonstrukcija ili izvedba radova) za koje je obvezna izrada Glavnog projekta/Tipskog projekta ukoliko Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije drugačije propisano.
U slučaju ulaganja u građenje (izgradnja, rekonstrukcija ili izvedba radova) koje se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima može izvoditi bez glavnog projekta, potrebno je dostaviti Idejni projekt ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanta.
Troškovnik projektiranih radova je potrebno učitati ako troškovnik nije sastavni dio Glavnog/Tipskog/Idejnog projekta.
U slučaju opremanja na otvorenom za koje u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potreban glavni projekt, dovoljno je dostaviti troškovnik radova ovjeren i potpisan od strane korisnika.
Dokumentacija se dostavlja na CD-u ili DVD-u ili USB-u. „

Slijedom navedenog, potrebno je dokazati da li se u ulaganju radi o izgradnji ili rekonstrukciji/izvedbi radova ili opremanju što se dokazuje Izjavom ovlaštenog projektanta.

Ukoliko se radi o  izgradnji ili rekonstrukciji/izvedbi radova potreban je Idejni projekt potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta. Ukoliko se radi o opremanju na otvorenom, za koje u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potreban glavni projekt dovoljno je dostaviti troškovnik radova ovjeren i potpisan od strane korisnika.

Pogledaj ostale vijesti